บัญชีรายชื่อสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  
     
เลขสมาชิก ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สถานะ ลายมือชื่อ
0001      พล.ต.อ.ชูเดช ดวงอุดม      3 ถ.สิทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400 - สมาชิก  
0002      พล.อ.อ.บัว ศิริทรัพย์      87 นิคม ทอ. กม.27 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 - สมาชิก  
0003      พ.อ.เรือง เชื้อจินดา      69 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 - สมาชิก  
0004      นายทองดี นิยมทรัพย์      66 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0005      นายบุญส่ง จุฑารัตน์      258 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0006      นายเข็ม พฤกพิทักษ์      117 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0007      นายสมชาย สันตมนัส      140-142 ถ.หลังพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0008      นายดุสิต จันต์จันทรวงศ์      264 ถ.พญาพาน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0009      นายศักดิ์ สุธีธร      342 ถ.ทิพากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0010      นายสว่าง แก้ววิจิตร      29 ถ.พระงาม ต.พระปฐมเจดย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0011      นายไพบูลย์ ภู่พงศ์พันธ์      บ้านพักครู ร.ร.มัธยมฐานบิน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก/เสียชีวิตแล้ว  
0012      นายกิตติ สายะยนธิ      2 หมู่ 6 ต.พระประโทณ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73140 - สมาชิก  
0013      นายมานิต ลิขิตเจริญวานิช      86 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0014      นายปิยะ จิระวัฒนกิจ      165 ถ.ราชดำเนิน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0015      นายสุวัฒน์ รุจิวัฒนานนท์      58/26 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0016      นายปรีชา สมุทรเพรียว      บ้านพักครู ร.ร.คงทองวิทยา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 - สมาชิก  
0017      นายยม อดมสุข      324 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 - สมาชิก  
0018      นายพิน กันตะเพ็ง      26 หมู่ 7 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0019      นายจรูญ วัตรานนท์      130 ถ.ราชปรารถ แขวงสามเสนใน เขตพยาไท กรุงเทพมหานคร 10400 - สมาชิก  
0020      นายจินต์ รักการดี      845 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 - สมาชิก  
0021      นายขุนเชาวน ปรีชาศึกษากร      218-224 ถ.ทิพากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0022      นายสุนทร แพทย์กุลพันธ์      18/1 ถ.หน้าวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 7300 - สมาชิก  
0023      นายมงคล สุคนธชาติ      200 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0024      นายประสงค์ ตาทอง      202 ถ.ถวิลราษฎร์บูรณะ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0025      นายถนัด เทียนทอง      49/8 ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0026      นางรัชนี เจริญศิริ      395/1 ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0027      นางสาวสราญรัต จิวประเสริญ      212 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0028      นางวัชรี โรจนกุล      ถ.เหนือวัง ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0029      นางสาวสัจจาภรณ์ สร้อยสุวรรณ      44 ถ.ราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0030      นางสาวเยาวรัตน์ ปัญจพรรค์      ถ.ราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0031      นายประดิษฐ์ โสมกุล      139/1 หมู่ 1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 - สมาชิก  
0032      นายบุญส่ง จีระพันธ์      1 หมู่ 2 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 - สมาชิก  
0033      นายกนก สุธีธร      658/3 ซ.พญานาค เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 - สมาชิก  
0034      นายจรูญ ประมวลวงศ์      89 หมู่ 2 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 - สมาชิก  
0035      นายเพียร รอดสุทธิ      78 ถ.ติวานนท์ บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 - สมาชิก  
0036      นายจำรูญ แววศรีผ่อง      179 ถ.ลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 - สมาชิก  
0037      นายเฉลิม คิ้มแหน      13 ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0038      นายเกษม เชาวาศัย      19 ถ.คตกริช ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชก  
0039      เรือเอกสุจิตต์ เจาฑานนท์      4353 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10240 - สมาชิก  
0040      พ.ต.ถวัลย์ เพริศศิริ      กรมการสัตว์ทหารบก ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0041      พ.ต.แสวงศักดิ์ แก้วพ่วง      1156 ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 - สมาชิก  
0042      นายถกล มหัทธนานนท์      2 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0043      นายแสวง จินตสนธิ      591/3 ถ.ราชดำริ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0044      นายบุญเลิศ กันเขตร      1280/1 ถ.สุขุมวิท ซ.50 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 - สมาชิก  
0045      นายสมัย บัวรอด      66/3 ถ.คตกริช ตงพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0046      นายเจษฎ์ ปรีชานนท์      ง/21 ซ.วัดรวกบางบำรุงษ์ ถ.จรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร - สมาชิก  
0047      นายไชย นาทวรทัต      4 หมู่ 6 ต.พระประโทณ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0048      นายประยงค์ โมกขพันธ์      115 หมู่ 5 ต.ลำพยา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 - สมาชิก  
0049      นายอาวัฒน์ จีระพันธ์      47 ซ.ร.ร.บำรุงวิทยา ต.พระปบมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0050      นายสุมิตร ทิวถนอม      294/7 ถ.พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 - สมาชิก  
0051      นายกำพล สุทธิพร      25 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0052      นายทวี แสงมณี      107 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0053      นายบัณฑิตย์ สาระสุรีย์ภรณ์      274 หมู่ 2 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0054      นายสัณห์ เชาวฤทธิ์      161 ถ.ทหารบก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0055      นายสุเทพย์ สิทธิกิจ      43 ถ.เศรษฐกิจ 1 ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร - สมาชิก  
0056      นางสาวสมบูรณ์ พานิช      342 ถ.ทิพากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0057      พ.ต.อ.แหนม ศิริจิตร      47 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0058      นายวิจิตร นิลพันธุ์      70 หมู่ 1 ต.พระประโทณ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0059      นางบุษบา บุญเรือง      - - สมาชิก  
0060      นายปฐม ธานินทร์ปฐมรัฐ      83 ถ.ซ้ายพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0061      นายอิ่ง วีระประจักษ์      406 คลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 - สมาชิก  
0062      นายสินธู สุขธำรง      126 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 - สมาชิก  
0063      นายทวี ทวีวรรธนะ      31 ถ.ชัยพฤกษ์ 65 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 - สมาชิก  
0064      นายสนิท ธารีรัชต      81 ถ.สิทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 - สมาชิก  
0065      พ.ต.อ.สุทธิ วรนันตกุล      52 ถ.เศรษฐ์ศิริ นครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 - สมาชิก  
0066      นายสุนันท์ นวลจัทร์กุล      25 ถ.สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 - สมาชิก  
0067      นายสมบูรณ์ สุขสว่าง      66 หมู่ 3 อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0068      พล.ต.ต.ชัยยงค์ ปฏิพิมพาคม      261 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 - สมาชิก  
0069      นายประพันธ์ เผดิมชัย      370 ถ.สามเสน ตรอกพระสวัสดิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10260 - สมาชิก  
0070      พ.ต.ถนอม โพธิ์ทองนาค      854/6 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 - สมาชิก  
0071      จ.ส.ต.ประวัติ พฤกษ์ไพบูลย์      27 ถ.ราชดำริห์ ตงพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0072      นายสุพจน์ ชมภูศรี      36 หมู่ 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 - สมาชิก  
0073      นายพงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล      24 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0074      นายเสริม อยู่ไพบูลย์      5 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0075      นายสุนทร หงษ์สุวรรณเทศ      305 ถ.ทิพากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0076      นายวัฒนะ ปราถวิทยา      406 ถ.พระวันวษา อ.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 - สมาชิก  
0077      ร.ต.ท.ศักดิ์ชัย มีท่อธาร      96/1 ถ.เศรษฐ์ศิริ นครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 - สมาชิก  
0078      นายวิบอง แจ้งใจ      55 หมู่ 5 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0079      นายจอมจันทร์ จิตรมณี      321 ถ.ราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0080      นายสุวรรณ จันทรวรรณ      208 หมู่ 1 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0081      นายสุเทพ ธนาคม      59 หมู่ 5 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 - สมาชิก  
0082      นางสาวสาคร บุญศรีทอง      8 หมู่ 6 ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 - สมาชิก  
0083      นายจรุงศักดิ์ ธรรมกร่าง      85 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทณ องเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0084      นางสาวสุขสวัสดิ์ จารุวรรณสถิต      118 หมู่ 11 ถ.มาลัยแมน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 - สมาชิก  
0085      นายแช่ม ถิ่นโพธิ์วงษ์      99 หมู่ 5 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 - สมาชิก  
0086      นายละเอียด ชุ่มบุญชู      594/1 ถ.ริมทางรถไพ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0087      นายปัญญา สมานวงศ์ไทย      59/589 หมู่บ้านอยู่สบาย8 ซอย4 หมู่3 ถนนทราวดีใต้ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 0863785773 สมาชิก  
0088      นายสมศักดิ์ วงศ์จำปา      326 หมู่ 3 ซ.บัวแสงจันทร์ ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0089      นายสือชัย บุญคุ้ม      16หมู่ 9 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0090      นายรวย รบไหว      56 หมู่ 1 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 - สมาชิก  
0091      นายกำชัย จำเนียร      61/27 หมู่ 3 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 - สมาชิก  
0092      นางชมนาค คุณามาตย์      9 หมู่ 5 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 - สมาชิก  
0093      นายสมหวัง บุญยเลขา      222 ม.1 ถ.ไผ่เตย ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0094      นางสุวภรณ์ ภัยสูญสิ้น      402 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม - สมาชิก  
0095      นายดิลก อภิรักษ์ขิต      94 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ องเมืองนครปฐม 73000 - สมาชิก  
0096      นายชัยวัฒน์ ตระกูลสุนทร      1/2 ม.3 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0097      นายอวยชัย ทับทิมโต      46 ถ.ทิพากร ต.พระปฐมเจดีย์ องเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0098      นายทวี แสงมณี      180 ม.6 ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0099      นางจันทร์เพ็ญ ศรีแดงบุตร      109/11 ถ.เหนือวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0100      นางระเบียบ รุจิระชุณท์      24 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0101      นายสุทธิ นิรัญราช      188 ถ.ทิพากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม - สมาชิก  
0102      นางวรพรรณ ศรีบุยเรือง      29/1 ม.5 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 - สมาชิก  
0103      นางฉวีวรรณ สอดสุข      81 หมู่ 1 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0104      นายวรรณชัย พรสมบูรณ์ศิริ      26 ม.2 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73000 - สมาชืก  
0105      นายพยุง ชุ่มบุญชู      211/1 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.พระรประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0106      นายสรรเสริญ ศรีวิบูลย์      15 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0107      นายเจริยกิจ สิริวัฒนชัย      ถ.หลังพระ ต.พระปบมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก(ตาย)  
0108      นายอนันต์ เอกเผ่าพันธุ์      372 ม.7 ถ.ราชมรรคา ต.ห้วยจรเข้ องเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000. - สมาชิก  
0109      นายพนมศักดิ์ พิริยาพิจิตร      57/15 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0110      นางสุมาลี บุญญากาศ      57 ม.2 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0111      นายอาณิต สมุทรเพรียว      53/1 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0112      นายภุชงค์ วัฒายุ      182/7 ม.1 ซ.หมอฟัก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0113      นายชวาลา คูคู่สมุทร      31/1 ซ.บำรุง ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0114      นายสุรเดช กาญจนาพฤกษ์      153 ม. ถ.ทรงพล ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0115      นายไพบูลย์ โชติโช่วง      8 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0116      นายวีรยุทธ ทั่งนาค      94 ม.6 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0116      นายวีรยุทธ ทั่งนาค      94 ม.6 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0117      นายประเสริฐ สุสัณพลูทอง      347/15 ม.1 เขตราษฎร์บูรฯ กรุงเทพมหานคร 10140 - สมาชิก  
0118      นายธง เอี่ยมอ้น      57/2 ม.2 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 - สมาชิก  
0119      นายสะอาด อินทร์มีสุข      477 ม.1 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0120      นายภัทรชัย ปัญจพรผล      19 ถ.พญากง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0121      นายถนอม ตระกูลสุนทร      11 ม.9 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0122      นายฮ้อ บุญวิวิธวาเจริญ      11 ม.9 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0123      นายเฉลิมเกียรติ์ เกิดดอนแฝก      53/2 ม.4 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 - สมาชิก  
0124      นายสังวาล มณฑาสุวรรณ      36 ม.6 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0125      นายสมยศ เอกรัตนณัฐ      64 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0126      นายชาตรี เอกถึก      156 ม. 8 ซ.พระงาม 4 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0127      นายอุดมศักดิ์ ทิพย์พญาชัย      490/4 ถ.เจริญรัก แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 106000 - สมาชิก  
0128      นายมนต์ชัย อธิโรจน์      9-11 ถ.ราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0129      นายสมศักดิ์ ทองมี      27 ม.2 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ชื่อซ้ำกับสมาชิกเลขที่0765 เป็นคนๆเดียวกัน - สมาชิก  
0130      นายไพศาล ทยาพัชร      8 ม.2 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 - สมาชิก  
0131      นายกำธร มั่งน้อย      32 ม.10 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0132      นายสุวรรณ ถาวรวงษ์      8 ม.2 ถ.ราชมรรคา ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0133      นายสมาน เย็นสบาย      149/22 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0134      นายโกศล ธนะจินดานนท์      36 ถ.ราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0135      นายนิรัตน์ ล้านชูศรี      772/5 ม.9 ซ.อนันตวงษ์ ถ.สวรรควิถี อำเภอเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 - สมาชิก  
0136      นายยงยุทธ อุ่นจิตต์      3/1 ม.3 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0137      นายวันชัย จารุศิริพิพัฒน์      80 ม.6 ต.ลำพยา องเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 730000 - สมาชิก  
0138      นายธีรพันธ์ มีอยู่เต็ม      12 ม.2 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม - สมาชิก  
0140      นายบรรจง ทรัพย์แก้วยอด      57 ม.7 ต.สวนตระไคร้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0141      นางสงวน ศรีทัศนีย์      59 ถ.หน้าจวน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0142      นายจักรกริช วชิรประภานนท์      566-568 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0143      นายวิโรจน์ สท้านพล      25/7 ถ.นกเขาเหิน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0144      นายมานพ วานิชานนท์      183 ถ.ราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0145      นายพุฒิพันธ์ จิตประไพ      365/30-31 ถ.พระสุเมรุ แขวงวัดบวร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - สมาชิก  
0146      นายฐิติ กาญจนจันทน์      52/3 ม.3 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0147      นายประสาท สุภาพ      527/52 ซ.จรับลสนิทวงศ์ ถ.จรัลสนิทวงศ์ เขตบางขุนศรี กรุงเทพมหานคร - สมาชิก  
0148      นายบุญเลิศ กันเขตร      1280/1 ซ.50 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 - สมาชิก  
0149      นายสุวรรณ ลิมปจักร์      422 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 - สมาชิก  
0150      นายวิทยา มหาปิยศิลป์      642 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0151      นายลิขิต พุฒิอัชฌา      36/9 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 - สมาชิก  
0152      นายเจริญ ภาณุศานท์      321 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0153      นายจำรัศ วงศาชโย      163 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0154      นายยุทธนา ทวีนุช      195 ถ.รถไฟ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0155      นายวิเชียร อวิคุณประเสริฐ      538 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0156      นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์      91 ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม73000 - สมาชิก  
0157      นางอนงค์ เลณสัจจกุล      606/10 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0158      นายวิสูตร ปฐมโรจนฤทธิ์      93/2-3 หมู่ 1 อ.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 - สมาชิก  
0159      นายมานพ ชมภูนิช      52/1 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0160      นายแฉล้ม บุณยาคม      200/1 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0161      นางนาถฤดี กังวานไพเราะ      6/6 ถ.พิพธประสาท ต.พระปฐมเจีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0162      นายกมล วีรวงศ์      26/1 ถ.ราชดำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 089-836-2285. สมาชิก/ที่ปรึกษา  
0163      นางศรีสกุล สุขสว่าง      450 หมู่ 1 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0164      นายชุมสาย ชุมนุสนธิ์      1 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.พยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0165      นยทรงศักดิ์ วิสาสะ      300/106 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0166      นายสมเกียรติ นิลพัฒน์      180 หมู่ 13 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 - สมาชิก  
0167      นางพิชญา โรจนาธิโมกข์      461 ถ.ราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0168      นายนิคม มีเผ่าพันธ์      62/1 หมู่ 4 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 - สมาชิก  
0169      นายมาณิช อินทนชิตจุ้ย      21 ซ.กุมภิล 3 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0170      นางอุบล วงษ์รักไทย      26/14 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 081-773-7047. สมาชิก/ที่ปรึกษา  
0171      นายทวี อุสายพันธ์      56/214 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0172      นายสนิท บุญจั่น      82/2 ถ.บ่อแตง ต.สวนตะไคร้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0173      นายบุญเลิศ เทียนทอง      90/2 ถ.ราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0174      นายประชา ผลิเจริญผล      14 หมู่ 3 ต.ตากล้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0175      นายสุวิทย์ หงส์เทียมจันทร์      65/1 หมู่ 1 ต.ห้วยจะเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0176      นายอุดม ตรีชั้น      6/63 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0177      นางเพ็ญแข พัวกาหลง      436 หมู่ 1 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0178      นางปรียา แพทย์กุลพันธ์      18/1 ถ.หน้าวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0179      นายโยธิน ยันตรีสิงห์      206 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0180      นางเคลือวัลย์ ยันตรีสิงห์      206 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0181      นายพงศักดิ์ ปัญญาจิรวุฒิ      269 หมู่ 1 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0182      นายวิฑูรย์ อนุกูลเวช      216/7 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0183      นางอภิวรรณา แก้วเล็ก      216/5 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0184      นายบรรพจ ไถ้บ้านถ้วย      10 หมู่ 2 ต.ท่าพระยาอ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 - สมาชิก  
0185      นางสมทรง กตัญญูทิตา      52/1 หมู่ 3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 - สมาชิก  
0186      นายบุญเจอ ผลพงษ์      17/4 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0187      นางศิริลักษณ์ วงษ์จันทร์หาญ      214/1 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0188      นางชะลอ ผลพงษ์      17/4 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0189      นายสิทธิพงษ์ ลพานุวรรตน์      17 หมู่ 13 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 - สมาชิก  
0190      นางอรสา สงวนพันุ์      116 หมู่ 6 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0191      นางเทียมจันทร์ เลิศไตรภพ      480/1 หมู่ 1 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0192      นางเทพินทร์ วรานุภาพกุล      49/42 ถ.ราชมรรคาใน ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0194      นางยุวดี ชุมนุสนธิ์      หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0193      นางวีรจิตต์ โอศรีสกุล      85/64 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0195      นางบุญทิพย์ สุริยวงศ์      17/7-11 ถ.หน้าวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0196      นายพายัพ นิสสัยดี      264/4 ถ.ทางรถไฟตะวันตก ต.พระปฐมเจีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0197      นายวีรพล เหลืองไพรัตน์      110 หมู่ 1 ต.นครชัยศ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 - สมาชิก  
0198      นายสุภพ สัมมเสถียร      196/42 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - กรรมการ  
0199      นางสุทิน ฉิ่งทองคำ      17/37 หมู่ 7 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0200      นางสัจจาภรณ์ นิลพันธุ์      80 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0201      นายประทีป ตรีปัญญา      1/22 ถ.พระงาม4 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 - สมาชิก  
0202      นายสมชัย เจรียงประเสริฐ      72/52 ถ.หลังพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000